Absolute Idolatry Explained To All Apostates And Heretics » GDAÑSK POMNIK JANA PAW£A II MODLITWA DZIECI O ZDROWIE PAPIE¯A

Gdañsk, 01.04.05. Dzieci z jednej z gdañskich podstawówek przysz³y pod pomnik Jana Paw³a II na Zaspie, aby modliæ siê o zdrowie Ojca Œwiêtego, 1 bm. (ew)
PAP/Stefan Kraszewski


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s